Personvernpolicy

Krav om pasientjournal og innhenting av personopplysninger

Lovverk:

Helsepersonelloven:  https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64 

Forskrift om pasientjournal: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-12-21-1385 

Pasientrettighetsloven:  https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63 


Den som gir helsehjelp har etter §39 i Helsepersonelloven plikt til å skrive journal. Formålet med journalføringsplikten er å sikre at opplysninger som er nødvendige og relevante for en forsvarlig behandling av pasienten blir nedtegnet og kan gjenfinnes. Journalføringsplikten har også til formål å gi tilsynsmyndigheter og andre relevante instanser innsyn i helsehjelpen som er gitt. 

§40 stiller videre krav til at journalen skal: "føres i samsvar med god yrkesskikk og skal inneholde relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen".  


§8 i Forskrift om pasientjournal  angir videre at  pasientjournalen skal inneholde følgende opplysninger dersom de er relevante og nødvendige: " a) Tilstrekkelige opplysninger til å kunne identifisere og kontakte pasienten, blant annet pasientens navn, adresse, bostedskommune, fødselsnummer, telefonnummer, sivilstand og yrke. b) Opplysninger om hvem som er pasientens nærmeste pårørende, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 bokstav b og lov om psykisk helsevern § 1-3, og hvordan vedkommende om nødvendig kan kontaktes."


Pasientrettighetsloven § 4-1 angir at helsehjelp bare kan gis med pasientens samtykke med mindre det foreligger lovhjemmel eller annet gyldig rettsgrunnlag for å gi helsehjelp uten samtykke.  


Gjennom de nye GDPR reglene er kravet til innhenting av samtykke til lagring av personopplysninger blitt større. Dette er grunnen til at du spørres om å gi ditt samtykke til at terapeut/behandlingsansvarlig lagrer følgende informasjonen om deg, når du oppretter bruker i klient-login (Online-Booking) eller også booker time/plass på våre arrangementer;

  

Kontaktinformasjon: Navn, adresse, telefonnummer og epostadresse, samt nødvendige opplysninger for å holde kontakt med deg og sende faktura, timelister mv.

Person- og helseopplysninger som er relevante for din helsejournal, så som fødselsnummer, fastlege, tidligere sykdommer, medisinering og tidligere behandling og andre relevante opplysninger. 


Det er DU som pasient som bestemmer om, og hvilke kontakt-, person- og helseopplysninger vi kan lagre om deg. Vi innhenter ikke opplysninger om deg uten ditt samtykke og du kan også når som helst trekke ditt samtykke til tilbake.

 https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/veiledere/veileder-om-behandlingsgrunnlag/samtykke/ 


Som pasient har du rett til innsyn i din egen journal og til å få journalen rettet, i fall det er feil i denne.  

image50

Personvernpolicy

Oppbevaring og lagring av personopplysninger

Du skal altså vite om og gjøres oppmerksom på hvilke data som lagres om deg, og du skal også vite hvordan og hvor lenge disse lagres.  


Vår journallevereandør EasyPractice behandler alle opplysninger om deg sikkert og etter gjeldende dataregler og GDPR. Deres server er beskyttet mot hackere og andre som prøver å stjele informasjon. Alt i systemet er kryptert og er umulig å lese for uvedkommende. Også meldinger mellom pasient-behandler i systemet er kryptert.  For hver melding som sendes sikres meldingen med en virituell “hengelås” som kun mottakeren har en nøkkel til.  Innlogging og bruk av systemet skjer gjennom "to-faktor" sikkerhet, dvs både med passord ved pålogging og kode i App'en Google Authenticator.

    

Etter norsk lov er behandlingsansvarlig/terapeut pliktig å føre pasientjournal med personopplysninger, herunder kontaktinformasjon og helseopplysninger, i tillegg til regnskap. Journal føres elektronisk i programmet EasyPractice. Skriftlige notater, spørreskjema og liknende knyttet til deg og din journal oppbevares i arkivskap med lås. Samtlige opplysninger knyttet til både journalføring og regnskap, blir oppbevart i 10 år.  


Artikkel om oppbevaring av pasientjournal:

 https://www.psykologforeningen.no/medlem/loenn-og-arbeidsvilkaar/for-privatpraktiserende/oppstart-av-privat-praksis/oppbevaring-av-journaler-i-privat-praksis 


Dataansvarlig for tjenestene hos oss er Janne Schiøll. Er det noe du lurer på, ønsker å endre eller mener er blitt gjort galt, ta kontakt: gripsjansen@gmail.com / tlf: 98878354


Dersom du har opplevd noe du mener er et brudd på regelverket, kan du også klage ved å sende en skriftlig henvendelse til Datatilsynet,  Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo. 

image51